Usmernenie k zápisu detí

Usmernenie k zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania

Vážení rodičia budúcich prváčikov,

v zmysle  rozhodnutia ministra školstva a so súhlasom štatutára obce Trstice, ktorou je starostka obce, sa v dňa  7. apríla 2022 uskutoční zápis detí do 1.ročníka ZŠ s MŠ v Trsticiach.

Zápis bude prebiehať v dvoch fázach.

1.fáza – elektronická prihláška

Zápis sa v prvej fáze uskutoční elektronickou formou vyplnením prihlášky. Elektronickú prihlášku môžu rodičia vyplniť výlučne v termínoch 1.4.-30.4.2022 /postup viď nižšie/.

Poznámka: Nie je potrebné, aby rodičia navštívili základnú školu.

Elektronickú prihlášku vyplní zákonný zástupca aj v tom prípade, ak:

 • dieťa malo odklad povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2020/2021,
 • bude žiadať o odklad povinnej školskej dochádzky o jeden rok v školskom roku 2021/2022,
 • pôjde o dieťa cudzinca,
 • pôjde o dieťa, ktoré si bude plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí, pretože jeho rodičia majú v zahraničí pracovné povinnosti.

2.fáza – overovanie vedomostí

V druhej fáze  prebehne overenie údajov  poskytnutých zákonnými zástupcami  a  uskutoční  sa 

do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania podľa pokynov riaditeľky školy.

Poznámka:  O spôsobe overovania údajov Vás budeme bližšie  informovať v aktuálnom termíne na našej webovej stránke.

Postup, ako prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (1.ročník) pre školský rok 2022/2023

1. Zadajte do vyhľadávača (Google) tento odkaz: 

  https://moja.skolanawebe.sk/skola/zstrstice-sk/prihlaska_zs

 1. Otvorí sa Vám  stránka „Škola na webe“.  Po jej rozkliknutí sa Vám objaví prihláška.
 2. Vyplňte údaje o dieťati. Údaje musia byť totožné s rodným listom.
 3. Za trvalú adresu dieťaťa považujeme adresu, na ktorú bolo dieťa prihlásené na matrike.
 4. Nezabudnite označiť súhlas so spracovaním osobných údajov.
 5. Po vyplnení prihlášky kliknite na „ ODOSLAŤ“ .

Pre žiakov 1.ročníka objednávame balík pomôcok v hodnote 20 €. Balík zahŕňa všetky základné školské potreby a pomôcky, ktoré bude Vaše dieťa potrebovať počas celého prvého roka v škole okrem školskej tašky, pera a peračníka. Zdôrazňujem, že objednávka balíka je dobrovoľná, ale odporúčame ju, pretože sú v nej zahrnuté aj predpisové písanky k používanému šlabikáru a všetky položky sú vo výhodných akciových cenách.

V prípade otázok sa môžete obrátiť na p. riaditeľku PaedDr. Alenu Petrovicsovú  na tel. č. 0918 695 142 , mailom zstrstice@gmail.com

 

Na overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami je potrebné priniesť:

 • vyplnené tlačivá súvisiace zo zápisom /viď nižšie/
 • fotokópia rodného listu dieťaťa,
 • finančnú čiastku 20 € na zakúpenie pomôcok na celý školský rok /zakúpenie tohto balíka je dobrovoľné/,
 • občiansky preukaz rodiča

Rodič sa pri elektronickom zápise aj pri overení dokladov vyjadrí, či bude jeho dieťa  navštevovať povinne voliteľný  predmet náboženská alebo etická výchova a školský klub detí.

Poznámka:  O spôsobe overovania údajov  a jeho organizácii Vás budeme bližšie  informovať v aktuálnom termíne na našej webovej stránke.

 Tlačivá súvisiace so zápisom žiakov do 1. ročníka ZŠ s MŠ v Trsticiach

·  žiadosť o prijatie žiaka do prvého ročníka.docx 

·  protokol o zápise.docx 

·  súhlas gdpr.docx 

·  súhlas zákonného zástupcu s poskytnutím kópie rodného listu.docx 

·  prihláška ETV-NBV.docx 

·  žiadosť o odklad PŠD o 1 rok.docx 

·  žiadosť o súhlas s plnením povinnej školskej dochádzky v zahraničí.docx 


Ďalšie informácie súvisiace so zápisom

Podľa § 19 a § 20 zákona č. 247/2008 o výchove a vzdelávaní je školská dochádzka povinná. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré k 31.8. daného roka dosiahlo šesť rokov, je povinný prihlásiť dieťa na plnenie školskej dochádzky v ZŠ v deň dátumu, ktorý určí všeobecno-záväzné nariadenie obce.

Rodičia môžu zapísať dieťa buď do školy:

 1. do ktorej patria podľa trvalého bydliska,
 2. alebo do ktorej nepatria podľa trvalého bydliska vždy však so súhlasom riaditeľa vybranej školy. V tom prípade riaditeľ školy, do ktorej sa dieťa zapíše, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej školy v predpísanom termíne..

Na zápis sa dieťa prihlasuje iba v jednej škole!!!

 

Vysvetlenie:

Rodič je povinný splniť si zápisovú povinnosť  a môže tak urobiť iba v jednej škole v termíne, ktorý určil minister školstva,  a to  od 1. do 30.4.2022. V týchto dňoch prebiehajú zápisy vo všetkých základných školách. Ich presné časové vymedzenie je v kompetencii zriaďovateľov a riaditeľov škôl.

Ak chce rodič prihlásiť dieťa do inej školy, ako tej, v ktorej vykonal zápis, môže tak urobiť až po 30. 4.2022. Takýmto spôsobom neporuší nariadenie ministerstva školstva o vykonaní zápisu iba na jednej škole.

Postup pri odklade povinnej školskej dochádzky o jeden rok

 1.fáza – elektronická prihláška

Vyplniť elektronickú prihlášku na školskom webe. Vyznačiť záujem o odklad povinnej školskej dochádzky.

 2.fáza  - overovanie dokumentov

Rodičia pri overovaní dokladov predložia nasledujúce vyplnené tlačivá:

 • Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky o jeden rok
 • Súhlasné vyjadrenie detského lekára *
 • Súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie *
 • Žiadosť o prijatie do 1.ročníka
 • Protokol o zápise
 • Súhlas s poskytnutím kópie rodného listu
 • Súhlas zákonného zástupcu so spracovaním osobných údajov.
 • Prihláška na etickú alebo náboženskú výchovu
 • Kópia rodného listu

 * Uvedené tlačivá zákonný zástupca doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia  školského vyučovania.

Postup, ak dieťa malo odklad

Ak bolo dieťa v predchádzajúcom školskom roku na zápise a riaditeľ školy na základe žiadosti rodičov rozhodol o odklade, rodič si musí splniť zápisovú povinnosť opäť. Postupuje podľa vyššie uvedených bodov.

Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:

 1.fáza – elektronická prihláška

Vyplniť elektronickú prihlášku na školskom webe. V časti „Ďalšie dôležité informácie“ uviesť, že ide o zápis dieťaťa  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 2.fáza  - overovanie dokumentov

Rodičia pri overovaní dokladov predložia nasledujúce vyplnené tlačivá:

 • Vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie*
 • Žiadosť o prijatie do 1.ročníka
 • Protokol o zápise
 • Súhlas s poskytnutím kópie rodného listu
 • Súhlas zákonného zástupcu so spracovaním osobných údajov.
 • Prihláška na etickú alebo náboženskú výchovu
 • Kópia rodného listu

* Uvedené tlačivo zákonný zástupca doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia  školského vyučovania.

 Výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky /predčasné zaškolenie/

1.fáza – elektronická prihláška

Vyplniť elektronickú prihlášku na školskom webe. V časti „Ďalšie dôležité informácie“ uviesť, že ide predčasné zaškolenie

2.fáza  - overovanie dokumentov

Rodičia pri overovaní dokladov predložia nasledujúce vyplnené tlačivá:

 • Súhlasné vyjadrenie detského lekára *
 • Súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie *
 • Žiadosť o prijatie do 1.ročníka
 • Protokol o zápise
 • Súhlas s poskytnutím kópie rodného listu
 • Súhlas zákonného zástupcu so spracovaním osobných údajov.
 • Prihláška na etickú alebo náboženskú výchovu
 • Kópia rodného listu

 * Uvedené tlačivá zákonný zástupca doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia  školského vyučovania.

 

Postup pri prijatí dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, ktorú si bude plniť v zahraničí

1.fáza – elektronická prihláška

Vyplniť elektronickú prihlášku na školskom webe. V časti „Ďalšie dôležité informácie“ uviesť, že si bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí

2.fáza  - overovanie dokumentov

Rodičia pri overovaní dokladov predložia nasledujúce vyplnené tlačivá:

 • Žiadosť o prijatie do 1.ročníka
 • Žiadosť o súhlas s plnením povinnej školskej dochádzky v zahraničí *
 • Protokol o zápise
 • Súhlas s poskytnutím kópie rodného listu
 • Súhlas zákonného zástupcu so spracovaním osobných údajov.
 • Prihláška na etickú alebo náboženskú výchovu
 • Kópia rodného listu

 V žiadosti je potrebné uviesť presnú adresu školy, ktorú bude dieťa navštevovať. Ak to nie je v termíne zápisu ešte známe, tento údaj je potrebný nahlásiť zástupkyni Juhász v čo najskoršom možnom termíne.

 Opatrenia, ak zákonný zástupca dieťa do školy neprihlási

 1. Postup ZŠ

Ak sa zákonní zástupcovia s dieťaťom na zápis v danom termíne nedostavia, riaditeľ školy musí o tejto skutočnosti upovedomiť zriaďovateľa školy (obec), ktorý uskutoční ďalšie kroky.

2. Postup obce

V prípade, že si zákonný zástupca nesplní povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, dopustí sa priestupku, za ktorý je možné uložiť pokutu do 331,94 eur. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď správny orgán zistil porušenie povinnosti - najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

 

ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ

znamená dosiahnutie takého stupňa vývoja, ktorý umožňuje dieťaťu s úspechom si osvojovať školské vedomosti a zručnosti.

 1.Telesná zrelosť:

 • posudzuje ju pediater
 • nemusí byť v súlade so psychickou a sociálnou zrelosťou
 • u dieťaťa sa menia telesné proporcie
 • začína sa výmena zubov – trvalá dentícia
 • mení sa kvalita svalov
 • zlepšuje sa koordinácia pohybov, dieťa je obratnejšie a manuálne zručnejšie

 2.Psychická zrelosť zahŕňa:

   a) Pracovnú vyspelosť:

 • dieťa už rozlišuje hru od povinnosti
 • zadanú úlohu sa snaží splniť a dokončiť
 • nezačína neustále niečo nové, neodbieha
 • je schopné odložiť realizáciu svojich potrieb a prianí na neskôr
 • je vytrvalejšie, dlhšie sa sústredí, aj keď je úloha únavná a nezaujímavá

   b) Sociálnu zrelosť:

 • dokáže byť odlúčené istú dobu od matky
 • primerane komunikuje s inými dospelými i deťmi
 • nie je výrazne hanblivé a utiahnuté
 • je schopné začleniť sa do kolektívu
 • vie spolupracovať, nie je agresívne
 • rešpektuje autoritou určené pravidlá
 • je dostatočne samostatné v sebaobsluhe

   c) Citovú zrelosť:

 • dieťa je emočne stabilnejšie, vyrovnanejšie
 • odolnejšie voči záťaži a frustrácii, dokáže zvládnuť prípadný neúspech
 • nie je prehnane bojazlivé, plačlivé a citlivé
 • nerobí mu väčšie ťažkosti vystupovať pred ostatnými
 • vie sa ovládať, vydrží dlhšie sedieť a dávať pozor

 3.Rozumová zrelosť zahŕňa úroveň:

   a) Vnímania:

 • začína vnímať komplexne - celok ako súbor detailov
 • je schopné zrakovej a sluchovej analýzy a syntézy
 • lepšie rozlišuje tvar a počet detailov na obrázku
 • zrkadlovo odlišné tvary nevníma ako rovnaké
 • rozlišuje horno-dolné postavenie tvarov
 • sluchom rozlišuje zvuky hovorenej reči

   b) Myslenia:

 • postupuje od fázy konkrétneho, názorného myslenia
 • usudzovanie dieťaťa sa viaže na videné či predstavované

   c) Pamäti:

 • je stále viac mechanická ako logická
 • je zámernejšia
 • zopakuje 6 - 8 slovnú vetu i 4 - 5 miestne číslo

   d) Pozornosti:

 • lepšie sa sústredí a dokáže dlhšie pracovať
 • je stálejšia
 • dĺžka trvania koncentrácie pozornosti sa predlžuje na cca 15-20 minút

   e) Reči:

 • dieťa disponuje dostatočnou slovnou zásobou
 • rozpráva zrozumiteľne, má zvládnutú správnu výslovnosť hlások a slabík
 • vyjadruje sa spisovne, samostatne a plynulo v dlhších vetách i súvetiach
 • dokáže porozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumie jej obsahu
 • pozná nejaké básničky, riekanky, pesničky
 • používa správne pomenovania

   f) Motoriky:

 • správne drží ceruzku
 • kreslí tak, že línie sú pevné a neroztrasené
 • malo by vedieť kresliť čiary, vlnovky, osmičky
 • vie vyfarbovať obrázky, modelovať, strihať, navliekať korálky
 • vystrihne jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary
 • zvláda cielenú pohybovú aktivitu
 • vie behať, skákať, preliezať, preskakovať
 • kontroluje svoje motorické správanie, kľudne sedí

   g) Kresby:

 • nakreslí postavu so všetkými základnými znakmi
 • podľa predlohy obkreslí rôzne tvary a rozozná ich

   h) Orientácie:

 • v sociálnej oblasti – uvedie svoje meno, vek, adresu, orientuje sa v sociálnom prostredí
 • v priestore – určí, kde je hore-dolu, vzadu - vpredu, vpravo – vľavo
 • v čase – vymenuje dni v týždni, ročné obdobia, ovláda pojmy včera, zajtra
 • v prvej desiatke čísel – napočíta do desať, pozná číslice od 1-10 a vie ich priradiť k počtu, rozlišuje čo je viac, čo menej, veľa, málo, trochu
 • vo farbách – rozlíši základné aj doplnkové farby

                                                                                                 PaedDr. Petrovicsová