Telesná výchova-zásady bezpečnosti

 

ZÁSADY BEZPEČNÉHO SPRÁVANIA SA ŽIAKOV NA HODINÁCH TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY

 

Tieto zásady správania sa žiakov na hodinách telesnej výchovy sú podrobnejším rozpracovaním Školského poriadku prijatého Pedagogickou radou školy, členmi PK TSV a schváleného riaditeľom školy.

 

I. VYUČOVANIE

 

1. Mieru vyučovacej povinnosti učiteľov telesnej výchovy určuje riaditeľ školy, pre každý školský rok. Učebný plán, časovo – tematické plány a rozvrh hodín vyučovania  telesnej a športovej výchovy   ( ďalej len TSV ) schvaľuje riaditeľ školy.

 

2. Časový rozvrh vyučovacích hodín

 1. hodina                   7.40   -        8.25 hod.
 2. hodina                   8.30   -        9.15 hod.
 3. hodina                   9.30   -        10.15 hod.
 4. hodina                   10.25 -        11.10 hod.
 5. hodina                   11.15 -        12.00 hod.
 6. hodina                   12.05-        12.50 hod.

 

II. ZÁSADY PRIPRAVENOSTI ŽIAKA NA VYUČOVACIU HODINU TSV

 • po zvonení sa žiak pripraví v triede s telocvičným úborom spolu s vyučujúcim presunie do šatne pri telocvični
 • žiak pri presunoch na školskej chodbe sa správa podľa školského poriadku, tj. nebehá a nekričí, aby tým nerušil iných spolužiakov
 • žiak čaká pred hodinou TSV v šatni na vyučujúceho; v sprievode vyučujúceho sa presunie na plochu, kde bude TSV prebiehať
 • cez prestávku je vstup do telocviční a na ihriská  prísne zakázaný
 • Žiaci musia mať na vyučovacích hodinách TSV a pri športovej činnosti cvičebný úbor. Ten  tvorí:
  • tričko s krátkym rukávom / najlepšie biele, zvlášť na to určené/
  • krátke nohavice, šortky
  • teplákovú bundu a teplákové nohavice / v chladnejšom období/
  • ponožky /iné z hygienických dôvodov/
  • cvičebnú obuv – cvičky alebo botasky / podrážka musí byť svetlá/
  • za súčasť športového úboru sa nepovažuje: košeľa, blúzka, sveter, pančuchové nohavice, nátelník, papuče, šľapky, topánky a pod.
  • necvičiaci žiak zo zdravotných dôvodov, predloží učiteľovi o tom potvrdenie pred začiatkom hodiny.
  • necvičiaci žiak je povinný sa prezuť do vhodnej obuvi a byť prítomný na vyučovaní, učiteľ mu určí čo bude robiť. V prípade, že nebude mať vhodnú obuv, bude v telocvični bosý.
 • v priestoroch šatne sa správa nehlučne
 • chlapcom je zakázaný vstup do dievčenských šatní a naopak
 • cvičebný úbor nesmie byť malý, pritesný alebo zanedbaný /má byť pravidelne vypraný/
 • po prezlečení si žiak šaty a osobné veci uloží v šatni
 • pri príprave si žiak odloží hodinky, prstene, náramky, retiazky a iné módne doplnky (príliš dlhé náušnice),  ktoré by mohli jemu, alebo spolužiakovi pri cvičení prekážať, alebo spôsobiť zranenie
 • cenné veci alebo peniaze, môžu žiaci odovzdať na úschovu vyučujúcemu pred nástupom  na hodinu TSV, prípadne necvičiacemu žiakovi
 • vlasy má každý žiak upravené tak, aby mu počas cvičenia neprekážali, prípadne sa nemohli zachytiť o náradie, alebo náčinie
 • žiak by mal mať správne upravené nechty na rukách aj nohách,  podľa zásad hygieny /žiačky nesmú mať pri cvičení z bezpečnostných dôvodov umelé nechty/
 • z telocvične odchádzate spoločne do šatní, po prezlečení žiaci čakajú na ďalšie pokyny vyučujúceho
 • žiaci môžu bez ospravedlnenia dvakrát v polroku „ zabudnúť“ úbor.

Pri treťom zápise sa zabúdanie eviduje v klasifikačnom zázname v poznámkach a triedny učiteľ je povinný o tom informovať rodiča. Opakované, úmyselné „zabúdanie“ sa rieši cez vedenie školy v prítomnosti rodiča, zníženou známkou zo správania, prípadne komisionálnymi skúškami.  

 

 

III. ZÁSADY BEZPEČNOSTI A SPRÁVANIA SA NA HODINÁCH TSV

 • žiak sa riadi len pokynmi vyučujúceho
 • počas celej vyučovacej hodiny je žiakom zakázané jesť a inak sa rozptyľovať
 • piť sa odporúča len nesladený čaj, alebo voda, či minerálka
 • žiakom je zakázané v telocvičniach, na ihriskách a v šatni fajčiť, používať alkoholické nápoje a omamné látky
 • necvičiaci žiak nesmie používať na hodinách mobil, slúchadlá, MP3 a pod.
 • počas celej vyučovacej hodiny nesmie mať v ústach žiadny cudzí predmet(napr. žuvačku), ktorý by mohol počas cvičenia spôsobiť zranenie, či udusenie
 • ak žiak z akýchkoľvek dôvodov musí opustiť priestor, v ktorom jeho trieda športuje je povinný pred odchodom oznámiť to vyučujúcemu. Tak isto oznámi aj svoj návrat
 • v prípade nevoľnosti, alebo zranenia žiaka, je potrebné upozorniť na túto skutočnosť vyučujúceho
 • menštruácia nie je dôvod na oslobodenie od telesnej výchovy
 • žiaci, ktorí z vážnych zdravotných dôvodov nesmú vykonávať športovú činnosť predložia riaditeľstvu školy žiadosť od rodičov podloženú lekárskym potvrdením / záznam o oslobodení je na sekretariáte školy/
 • ak trvale oslobodení žiaci majú prvú alebo poslednú hodinu TSV podľa svojho uváženia nemusia sa na hodine zúčastniť, doložia však to potvrdením od rodiča
 • aj drobné poranenia je potrebné okamžite nahlásiť vyučujúcemu
 • úraz vyučujúci  zapíše do knihy úrazov
 • podľa závažnosti sa zranenia ošetrujú buď okamžite v škole, alebo u lekára
 • žiaci sami bez dovolenia nesmú vstupovať do kabinetov TSV, skladov a náraďovne, svojvoľne si brať lopty a iné športové náčinie
 • žiaci sa správajú disciplinovane, nesmú byť neprimerane hluční, nesmú používať vulgárne výrazy a pokriky
 • žiaci nesmú poškodzovať zariadenie šatní, telocvične a ihrísk
 • pri pohybových a športových hrách a súťažiach sú žiaci povinní dodržiavať ich pravidlá, pokyny a upozornenia vyučujúceho
 • žiaci sú povinní pred každou telesnou činnosťou dostatočne sa rozcvičiť pod vedením vyučujúceho, alebo ním povereného žiaka

 

IV. ZÁSADY CVIČENIA NA NÁRADÍ A S NÁRADÍM NA HODINÁCH TSV

 • počas celej vyučovacej hodiny žiaci pozorne počúvajú pokyny vyučujúceho
 • pri  cvičeniach sa žiaci riadia výhradne pokynmi vyučujúceho
 • náradie a náčinie z náraďovne vyberajú len žiaci, poverení vyučujúcim
 • žiakom je prísne zakázané svojvoľne vyberať a cvičiť na akomkoľvek náradí, či s akýmkoľvek náčiním
 • žiakom sa zakazuje lezenie na basketbalové konštrukcie, vešanie sa na basketbalové koše, sieťky, lezenie a vešanie sa na futbalové a hádzanárske bránky
 • ak je žiak počas cvičenia upozornený na nesprávnosť výkonu cvičenia, snaží sa to podľa pokynov učiteľa napraviť. V prípade že sa mu to aj napriek vlastnej snahe nedarí, požiada učiteľa o pomoc
 • po skončení cvičenia spoločne uložia športové náradie
 • na hodinách TSV sú žiaci aj kvôli vlastnému zdraviu,  priaznivému rozvoju a rastu vlastného tela

 

 

Zásady boli prerokované a prijaté na zasadnutí pedagogickej rady. Žiak na prvej hodine TSV svojim podpisom potvrdí, že bol poučený o bezpečnom správaní na hodinách TSV.

Platia od dňa 2. 9. 2015