Aktuality

zbierka

06.06.2021 21:30

PLÁN ADAPTAČNÉHO OBDOBIA

14.04.2021 21:35
PLÁN ADAPTAČNÉHO OBDOBIA VZDELÁVANIA ŽIAKOV PO NÁVRATE DO ŠKÔL od 12.4.2021 na ZŠ s MŠ v Trsticiach  spracovaného na základe rozhodnutia ministra školstva z 12. apríla 2021 pod číslom 2021/12811:1-A1810   Riaditeľka Základnej školy s materskou školou so sídlom v Trsticiach vydáva tieto pokyny zahrnuté v Pláne adaptačného obdobia vzdelávania žiakov školy zamerané na pedagogickú časť k postupnému návratu do škôl, prechodu z dištančnej výučby na prezenčnú výučbu a k adaptácii žiakov v škole na základe odporúčaní MŠVVaŠ SR a ŠPÚ s účinnosťou od 12.4.2021 do 30.6.2021. Tento Plán sa môže meniť dodatkami na základe rozhodnutia ministra školstva, príslušného RÚVZ, rozhodnutia riaditeľa školy po súhlasnom stanovisku zriaďovateľa vo vzťahu k celoštátnemu/regionálnemu Covid automatu/epidemiologickej situácie na škole. Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka školy na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo...

Veľká noc

02.04.2021 21:02

Oznam - prezenčné vyučovanie

25.03.2021 11:27
Dobrý deň! OZNAM Vážení rodičia, zisťujeme záujem zákonných zástupcov o pretestovanie dieťaťa kloktacím testom v škole za účelom možného nástupu na prezenčné vyučovanie po veľkonočných prázdninách. Výsledky testu budú rodičom zaslané formou sms/ emailom do 72 hodín po odobratí vzorky povereným zamestnancom školy. Je potrebné vyplniť a podpísať 2 tlačivá a doručiť do školy do 26.3.2021/vrátane/. Príloha-č.-1B-Kloktanie.docx Príloha-č.-1A-TT-kraj-kloktanie.rtf  

ŠKD

05.03.2021 14:40
VÁŽENÍ RODIČIA, opätovne Vám ponúkame možnosť umiestniť Vaše dieťa (1.-4. roč. ) do ŠKD v našej ZŠ. Nakoľko v nasledujúcich troch týždňoch je potrebné maximálne obmedziť mobilitu obyvateľstva SR, oznamujeme Vám v súlade s Uznesením vlády číslo 123/2021, podmienky prevádzky našej základnej školy: 1. Od 8. marca 2021 môžu ŠKD v ZŠ navštevovať len deti, ktorých obaja zákonní zástupcovia nemôžu vzhľadom na povahu práce vykonávať túto prácu ako prácu z domácnosti. Zároveň podpisujú Čestné vyhlásenie, pre potreby školy, že do zamestnania dochádzajú. 2. Jeden zákonný zástupca, privádzajúci a odvádzajúci dieťa do ŠKD sa preukazuje negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní. Vyjadrením sa k zdravotnému stavu je vypísanie Čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti. 3. Tlačivá na stiahutie nájdete nižšie, v prípade, ak si tlačivá neviete vytlačiť a vyplniť budú vám k...

Prijímacie skúšky na stredné školy

23.02.2021 16:24
usmernenie pre prijímacie skúšky na stredné školy.pdf 

Oznam- návrat do škôl od 8.2.2021

05.02.2021 12:55
Oznam- návrat do škôl od 8.2.2021 Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov, že od 8.2.2021 ( pondelok) sa obnovuje prezenčné vzdelávanie pre žiakov 1. stupňa ZŠ ( 1.-4. ročník). Príchod aj odchod žiakov bude naďalej prebiehať cez zadný vchod smerom od telocvične, šatňové priestory sa naďalej nevyužívajú. Pri vstupe je zákonný zástupca povinný predložiť čestné vyhlásenie  a súhlas so spracovaním osobných údajov a ak je to možné, tak  aj kópiu negatívneho testu. Čestné prehlásenie budete mať k dispozícii na odbernom mieste v kultúrnom dome dňa 5.2.2021 od 15:00 do 19:00. Bude tiež k dipozícii na stiahnutie na webovej stránke našej školy ako aj v messengerovských skupinách. Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu. ŠKD pokračuje v bežnom režime, obed v školskej jedálni je pre stravníkov zabezpečený. Naďalej platia prísne hygienické opatrenia (R-O-R) pre bezpečnosť nás všetkých. Tešíme sa na vás J čestné-vyhlásenie.pdf...

Darujte 2% z dane

04.02.2021 16:53
Darujte 2% z daní Milí rodičia a priatelia školy, touto formou vyslovujeme poďakovanie za doterajšiu pomoc. Zároveň by sme sa chceli uchádzať o Vašu priazeň pri poskytnutí aj 2 % z Vašich daní na tieto účely. Žiadneho darcu to nestojí ani euro navyše, pretože ide o financie, ktoré štát dostane od každého pracujúceho občana. Občan však môže rozhodnúť o poukázaní 2 % z týchto daní pre vybraný právny subjekt. Preto Vás chceme poprosiť o Vašu podporu v podobe poskytnutia 2 % z Vašich daní za rok 2020 v prospech Združeniu rodičov Trstíčatá. Náš cieľ však nemožno dosiahnuť bez Vašej účasti, účasti rodičov a priaznivcov našej školy. Ako rodičovské združenie Vás prosíme o poskytnutie 2 % z Vašich daní v prospech našej materskej školy. Uisťujeme Vás, že budú účelne použité. Tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní 2 %" z Vašich daní nájdete na stiahnutie nižšie, prípadne v šatni materskej školy. Potvrdenie o zaplatení dane spolu s podpísaným vyhlásením môžete doručiť do MŠ, hromadne ich odovzdáme...

Konzultačné hodiny

19.01.2021 20:27
Konzultačné hodiny pre rodičov-online Nie je potrebné čakať až do uplynutia pandémie. Získajte informácie o prospechu Vášho dieťaťa a priebehu dištančného vyučovania priamo od vyučujúcich. Pedagógov kontaktujte cez Messenger. „Ordinačné hodiny“ 19.1.2021 utorok Mgr. Nagyová 17:00 – 19:00 pre 8. roč. 20.1.2021 streda Mgr. Juhosová Szabadosová 17:00 – 18:00 pre 6.roč. – MATEMATIKA  20.1.2021 streda Mgr. Nagyová  17:00-18:00 pre 5.roč. – ANGLICKÝ JAZYK                                                     18:00-19:00 pre 6. a 7. roč. – ANGLICKÝ JAZYK, BIOLÓGIA 20.1.2021 streda Mgr. M. Juhász 16:00-17:00- OBN, ANJ 20.1.2020 streda Mgr. D.Juhosová 18.00 – 19.30   SJL 7., 8., 9. ...

Príručka online vzdelávania

18.01.2021 12:17
Milí žiaci, rodičia, priatelia školy, ocitli sme sa v nečakanej  situácii, ktorá sa neustále mení a ktorá si od nás vyžaduje nové rozhodnutia, flexibilitu, súdržnosť. Každá zmena prináša nové pravidlá a obmedzenia a všetci sa s nimi snažíme nejako vyrovnať. Na základe skúseností z online vzdelávania zo šk. roku 2019/2020  a na základe vašich postrehov sme sa snažili urobiť si obraz o tom, ako zvládate dištančné vzdelávanie, aké sú vaše potreby ako žiakov, rodičov, učiteľov. Našou snahou je prostredníctvom tejto príručky stanoviť základné pravidlá dištačnej výuky, ktoré by rešpektovali potreby všetkých nás, motivovali a pomáhali zorientovať sa v novej situácii. Zistili sme, že existuje množstvo potrieb na strane žiakov aj učiteľov, no napriek tomu sme spoločne schopní zvládať výzvu, pred ktorú sme boli postavení. Chýba nám osobný kontakt, spoločné aktivity aj vzájomná interakcia. Tento školský rok sa nám už pravdepodobne nepodarí zrealizovať...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>