Technika hrou

Technika hru od základných škôl - NADÁCIA  VOLKSWAGEN

V školskom roku 2017/2018 sa naša škola zapojila do grantového projektu Nadácie VW - Technika hrou od základných škôl.
Projekt prebieha od 5. 9. 2017 do 30.3.20 18.
Projekt poskytol odborné vzdelávacie semináre pre vyučujúcich technických predmetov. Nové poznatky zo seminárov sa následne zapracovali do vyučovacieho procesu.
Žiaci na hodinách prírodovedy, pracovného vyučovania, techniky a fyziky pracujú s pomôckami poskytnutými Nadáciou Volkswagen. Spoznávajú nové formy vyučovania techniky hrou. Pomôcky a metodický materiál poskytnutý škole sa bude naďalej využívať na skvalitnenie a zatraktívnenie vyučovacieho procesu na našej škole.