Inkluzívne vzdelávanie

 

V ZŠ úspešnejší II.

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že v súlade s ustanoveniami zákona o slobode informácií Sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej „SO“) zverejnil dňa 27.8.2019 v Centrálnom registri zmlúv (ďalej „CRZ) Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (č. OPĽZ/244/2019) k projektu „Inkluzívne vzdelávanie“, ktorá bola uzavretá dňa 27.8.2019 medzi SO (Poskytovateľ) a ZŠ s MŠ Trstice (Prijímateľ). 

 

Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ Poskytovateľom, teda  28.8.2019.

 

 

Názov projektu

Inkluzívne vzdelávanie

 

Názov operačného programu

Ľudské zdroje

 

Kód výzvy a ITMS kód projektu

OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02 /      312011U613

 

Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity

1. Vzdelávanie

 

Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj)

Trstice, Galanta, Trnavský kraj

 

Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie projektu: ddmmrrrr – ddmmrrrr)

09-2018 – 08-2022

 

Rozpočet projektu ( celkové náklady na projekt a výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku)

121 392,00 €         /       115 322,40 €

 

 
 

 

 

 

 

Ciele projektu

1.1.1  Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

 

Cieľové skupiny

Žiaci so ŠVVP

 

Stručný opis projektu:

 

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom novovytvoreného pracovného miesta zlepšiť študijné výsledky žiakov ohrozených školským neúspechom z dôvodu problémov v učení, správaní, alebo zdravotných problémov.
 
Predkladaný projekt priamo nadväzuje na špecifický cieľ:1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.
 
Na potreby cieľovej skupiny  reagujú aktivity, ktoré prispievajú k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakov a zabezpečenie rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese.

 

S ohľadom na špecifický cieľ OP boli zvolené aj hlavné aktivity:

1, vytvorenie 2 plných  pracovných miest na pozíciu asistenta učiteľa

2, vytvorenie 1 plného pracovného miesta na pozíciu špeciálny pedagóg

 

Z časového hľadiska sa  projekt realizuje  v termíne 09/2019-08/2022. Časový harmonogram projektu bol nastavený s ohľadom na efektívne vynaloženie finančných prostriedkov na jednotlivé aktivity s cieľom úspešné realizovať hlavné výstupy projektu.

 

Prvá hlavná aktivita: Činnosť asistentov učiteľov v našej škole sa realizuje v priestoroch školy, je personálne zabezpečená novou pracovnou silou. Cieľom aktivity je zlepšenie školských výsledkov žiakov so ŠVVP, ktoré sa  pravidelne overujú klasickým známkovaním žiakov a porovnávaním ich výsledkov s predchádzajúcimi testovanými obdobiami s cieľom zlepšenia školských výsledkov žiakov so ŠVVP.

 

Asistenti učiteľa  spolupracujú s učiteľom daného predmetu, napomáhajú pri výrobe pomôcok a materiálov pre žiakov so ŠVVP, zabezpečujú zapojenie žiakov so ŠVVP do voľnočasových aktivít školy - divadlá, športové turnaje, zber papiera, výlety, exkurzie. Počas prestávok  vykonávajú dozor nad žiakmi so ŠVVP s cieľom začlenenia žiakov do bežného kolektívu.

 

Druhá hlavná aktivita: Činnosť špeciálneho pedagóga v našej škole sa realizuje v priestoroch školy, v ktorej môže pracovať so žiakmi so ŠVVP. Špeciálny pedagóg sa  podieľa  na tvorbe IVVP a  zabezpečuje ich aplikáciu do praxe, komunikuje s CPPaP, konzultuje problémy našich žiakov, zabezpečuje ich návštevy v poradni, organizuje screeningové vyšetrenia našich tried. 

 

Špeciálny pedagóg komunikuje so zákonnými zástupcami žiakov so ŠVVP, alebo je k dispozícii každý týždeň v určitý čas aj všetkým zákonným zástupcom žiakov, ktorí by sa chceli odborne poradiť.

 

Špeciálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálno - pedagogickej diagnostiky, individuálneho poradenstva a intervencie deťom a žiakom s mentálnym postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s telesným postihnutím, chorým a zdravotne oslabeným, s vývinovými poruchami učenia a odborné činnosti spojené s reedukáciou porúch správania.

 

Škola má  vlastné priestory s adekvátnym materiálno-technickým zabezpečením pre realizáciu projektu a dostatočné materiálno-technické zabezpečenie pre realizáciu aktivít projektu vzhľadom na charakter projektu.

 

Podporné aktivity- Počas celej doby realizácie projektu bude žiadateľ využívať možnosť uplatňovania nepriamych výdavkov paušálnou sadzbou. Taktiež škola zabezpečí publicitu a informovanosť projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plánované publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky alebo iné plánované aktivity

Umiestnenie informačného plagátu pri hlavnom vchode do školy na viditeľnom mieste.

 

Zabezpečiť informovanosť všetkých účastníkov aktivít projektu o tom, že projekt je spolufinancovaný z EU zdrojov.

 

Publikácie budú zverejnené na web stránke školy.

inkluzívne vzdelávanie.docx