O našej škole

Základná škola s materskou školou je plnoorganizovanou školou s právnou subjektivitou. Sídli v obecnej budove spoločne so ZŠ s MŠ s vyučovacím jazykom maďarským. V súčasnosti má 9 tried a navštevuje ju v priemere 114 žiakov. Člení sa na prvý a druhý stupeň. Primárne vzdelávanie – 1. stupeň základnej školy tvorí prvý až štvrtý ročník, nižšie sekundárne vzdelávanie – 2. stupeň základnej školy tvorí piaty až deviaty ročník.

V tomto školskom roku sú na I. stupni zriadené 4  triedy a 2 oddelenia školského klubu.

 Na 2.stupni máme 5 tried.

Škola ponúka na vyučovanie  počítačovú učebňu, jednu multimediálnu učebňu, učebňu určenú pre žiakov so ŠVVP, dve telocvične, učiteľskú a žiacku knižnicu, multifunkčné športové ihriská, školský dvor s pieskoviskom a vonkajším sedením určeným na vyučovanie pod korunami stromov,.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.