O nás

Naša škola má k 15.09.2018 112 žiakov. Je plno organizovaná. V každom ročníku máme zriadenú jednu triedu.

Škola sa nachádza v spoločnej budove so ZŠ s VJM. Spoločne používame priestory školského dvora, ihriska, telocvične a školskú jedáleň, ktorá sa nachádza mimo hlavnej budovy školy. Škola má zriadenú počítačovú miestnosť s počtom 19 počítačov.  Pre jednotlivé predmety máme vytvorené kabinety, ktoré sú vybavené potrebnými učebnými pomôckami k jednotlivým predmetom, a to: geografia, dejepis, fyzika, chémia, kabinet ročníkov 1. až 4. Kabinety sme v minulom školskom roku výrazne doplnili novými modernými pomôckami, ako je interaktívna tabuľa a k nej prináležiace programy k predmetom biológia, geografia , anglický jazyk, dejepis a pre žiakov 1.stupňa slovenský jazyk, matematika, vlastiveda. Tieto pomôcky pomáhajú žiakom ľahšie zvládnuť náročné učivo jednotlivých predmetov, ako aj využívať digitálne učebnice. Učiteľom a žiakom slúži knižnica, ktorú podľa v rámci finančných možností školy dopĺňame odbornou literatúrou a beletriou pre žiakov a učiteľov.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.